Julkipanoilmoitus/ suunnittelutarveratkaisu

Alla olevaa lupahakemusta koskeva päätöksen antopäivä on 15.2.2017.

Suunnittelutarveratkaisu

Rakennuspaikka: Alajärven kaupungin Alajärven kylän Ikosen yhteismetsä -niminen tila, RN:o 5-874-7-1

Päätös:  6.2.2017 § 38
Hyväksytty

1-kerroksisen liikuntahallin rakentaminen.

Ilmoitus on julkipantu Alajärven kaupungin ilmoitustaululle 14.2.2017

Valitusosoitusteksti

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.