Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yhteysviranomaisen lausunto Mäkelä Alu Oy:n valimon ja profiilituotannon tuotantokapasiteetin kasvattamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta pidetään nähtävillä Alajärven kaupungin virallisen ilmoitustaulunhoitajan luona ajalla 7.4.-8.5.2017. Lausunto on myös yleisön nähtävillä samana aikana Alajärven kaupungin pääkirjastossa.

Lausunto löytyy myös internetsivulta www.ymparisto.fi/makelaaluYVA.