Vireilläolokuulutus, Lakajoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

Esitys Lakajoen (Alajärvi, Lapuaja Kuortane) kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksivuosille 2018-2025
 
Asia
Pohjanlumme Ky on 31.1.2018 toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuosille 2018–2025.
 
Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu Pirunpäännevan ja Etelämäennevan (Isoniemen Turve Oy,LSSAVI/11/04.08/2014), Mutikannevan (Maatalousyhtymä Isoniemi/LSY-2007-Y-130), Ypyrinnevan (Suomenselän Bioenergia Oy/LSY-2004-Y-2004), Littunevan (Turve Team Lampimäki Oy, LSSAVI/14/04.08/2014) ja
Honkisaarennevan (Kuortaneen Kiinteistöhuolto Oy, LSSAVI/528/04.08/2010) turvetuotantoalueiden ympäristöluvissa annettuihin kalataloudellisiin tarkkailuvelvoitteisiin. Niiden mukaan luvan haltijoidenon tarkkailtava toiminnan kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen) hyväksymällä tavalla.
 
Ohjelmaesityksen sisältö
Esitetty tarkkailuohjelma sisältää vuosina 2021 ja 2025 Lakajoessa (kaksinäytealaa) ja Väliluomassa (yksi näyteala) tehtävät sähkökoekalastukset.
 
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.3.2018–25.4.2018 Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla:
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia ohjelmaesityksen kalataloudellista tarkkailua koskevasta osasta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään25.4.2018 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero 438/5723/2018) taipostitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.
 
Lisätietoja
Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostillamika.sivil@ely-keskus.fi