Perusturvan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Sairaanhoitaja Hanna Matintuvan nimittäminen vastaanoton sairaanhoitajan toimeen

Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten

Ryhmäavustajan toimen vakinaistaminen Alajärven toimintakeskuksessa

Valinta Järvi-Pohjanmaan perusturvan vammaisten toimintakeskuksen ohjaajan toimeen Alajärvelle

Erityislasten kuntoutusohjaajan toimen muuttaminen 50 %:sta toimesta kokoaikaiseksi toimeksi

Valinta fysioterapeutin toimeen

Hoidon ja hoivan palvelujohtajan tehtävien hoito 1.3.-31.7.2018