Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia 1.3.2017 alkaen. Lisätietoa tästä.

 

Päivähoitomaksun määräytyminen

Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Päivähoitomaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

 

Mitä tietoja tulee toimittaa päivähoitomaksun määräytymistä varten?

Tuloiksi katsotaan lapsen sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien vanhempien tai muiden huoltajien, tämän puolison tai avopuolison sekä päivähoidossa olevan lapsen verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä verottomat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, maksua määriteltäessä otetaan huomioon puolen vuoden keskimääräiset ansiot.

Todistukset tuloista tulee toimittaa päivähoitolaskutukseen sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut. Jos tulotietoja ei toimiteta ajoissa, peritään hoitomaksuna korkein maksu varattujen hoitopäivien mukaan (enintään 290 € kokopäivähoidosta ja 174 € osapäivähoidosta).

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi uuden toimintakauden alkaessa. Maksu tulee tarkistaa myös, jos tuloissa tapahtuu muutoksia tai perhekoossa tapahtuu muutos. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset otetaan huomioon sen kuukauden alusta, jolloin niistä on ilmoitettu palveluohjaajalle. Varhaiskasvatusmaksut voidaan myös periä takautuvasti, mikäli huoltajien tulot ovat nousseet eikä siitä ole ilmoitettu.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Hoitomaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Päivähoidon maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa. Jos kuukausimaksu jää alle 27 euron, sitä ei peritä.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja €/kk

Maksu-% tulorajan ylittävistä tuloista

Tuloraja, jolloin maksua ei peritä

Korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

1403

11,5

1637

3925

3

1730

9,4

2017

4815

4

2053

7,9

2394

5724

5

2191

7,9

2532

5862

6

2328

7,9

2669

5999

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 €:lla kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohti. Maksu on kokopäivähoidossa enintään 290 € lasta kohden. Osapäivähoidosta (enintään 5h/pv) peritään 60% kokopäivähoidon maksusta. Maksu voi olla enintään 174 € lasta kohden.

 

Kun perheessä on useampia päivähoitoa tarvitsevia lapsia

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään saman suuruinen maksu kuin nuoremmasta, kuitenkin enintään 261 €. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

 

Päivähoitomaksun määräytyminen hoitopäivävarauksen perusteella

Perheen tuloista laskettu päivähoitomaksu voi olla pienempi, jos hoitopäiviä varataan vähemmän alla olevan taulukon mukaan. Hoitosopimuksessa sovitaan lapsen hoitopäivien määrästä/kuukausi ja päivittäisestä hoitoajasta. Hoitopäivävarauksen mukainen vakiomaksu on joka kuukausi sama.

Hoidon tarve/varatut päivät

Maksuperuste

max 20 h/vko

50 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

1-10 hoitopäivää

50 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

11-15 hoitopäivää

75 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

yli 15 hoitopäivää

100 %

Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairaspäivä tai muu poissaolo, luetaan kyseinen päivä läsnäolopäivän veroiseksi päiväksi.

 

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat hoitomaksuun?

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään, vaikka lapsi on sairaana, lomalla tai muuten pois hoidosta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois hoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Koko kuukauden sairaspoissaolon ajalta ei peritä maksua, mutta lapsen sairaudesta on toimitettava lääkärin todistus. Päivähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin lapsi on sairaalassa mukaan lukien maksulliset poliklinikkakäynnit (edellyttäen, että lapsi on pois hoidosta koko päivän). Jos lapsi on muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään varausmaksuna puolet kuukausimaksusta. Muut poissaolot eivät vaikuta maksuun.

 

Miten lomat vaikuttavat hoitomaksuun?

Jos lapsi on ollut hoidossa koko toimintakauden (elokuu-heinäkuu), on heinäkuu maksuton. Muina kuukausina maksu peritään normaalisti, vaikka lapsi olisi lomalla. Jos hoito alkaa elokuun jälkeen, maksutonta kuukautta ei ole.

Jos perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitaja ei ole töissä esim. loman tai sairauden vuoksi ja vanhemmat järjestävät hoidon itse, ei hoitomaksua peritä ko. päiviltä.

 

Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden

Laskutus alkaa siitä päivästä, jolloin hoito on alkanut ja päättyy siihen päivään, johon hoitopaikka on irtisanottu päättymään. Maksu määräytyy vakiomaksusta lasketun päivähinnan mukaan.

 

Esikoululaisen päivähoitomaksu

Esikoulu on maksutonta. Esikoululaisen päivähoidosta peritään osapäivähoidon maksu, jos hoitoaika on alle 5h/pv ja kokopäivähoidon maksu, jos hoitoaika on yli 5h/pv. Päivähoitomaksu määräytyy tulojen mukaan.

 

Tilapäinen hoito

Kun hoidon tarve on tilapäinen ja kestää yhtäjaksoisesti enintään viisi päivää, hoitomaksuksi määräytyy 15€/pv/lapsi (yli 5h) tai 11€/pv/lapsi (alle 5h). Maksu peritään enintään kolmesta lapsesta. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

 

Hoidon tarpeen muuttuminen

Hoidon tarpeen muuttuessa tehdään uusi päivähoitohakemus vastaamaan muuttunutta tarvetta. Muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta. Hoitopäivävarausta ei voi muuttaa kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.

Hoidon tarpeen päättyessä tulee hoitopaikka irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisilmoitukset toimitetaan palveluohjaajalle.

 

Sovitusta hoitopäivävarauksesta poikkeaminen

Hoitosopimukseen kirjattuja hoitoaikoja tulee noudattaa. Mikäli sovittujen hoitopäivien määrä ylittyy, laskutetaan ylimenevistä päivistä vakiomaksusta lasketun päivähinnan mukaan. Ylityksen toistuessa hoitopäivävaraus muutetaan seuraavaan vakiomaksuluokkaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi.