Esiopetus

Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti kouluilla. Järjestämispaikat vaihtelevat lukuvuosittain. Lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta järjestetään Alakylän, HoiskonPaalijärven, Taimelan, ja Paavolan kouluilla. Vimpelin kunnassa esiopetusta järjestetään Aapiskujan koululla. Esiopetus on maksutonta.

Esioppilailla on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Vaihtoehtoisesti he voivat osallistua kouluilla järjestettävään aamu- ja iltapäiväkerhoon.

Pelkästään esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli kolme kilometriä. Mikäli huoltaja haluaa valita muun kuin lähimmän mahdollisen esiopetuksen järjestämispaikan, kaupunki ei järjestä koulukuljetusta. Jos esiopetusryhmä muodostuu liian suureksi tai liian pieneksi, lapselle voidaan osoittaa muukin kuin haettu esiopetuspaikka.

Perusopetuslain (26a§) mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen-, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma