Omavastuuosuuden määrittyminen

Päivähoitomaksun määräytyminen

Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Päivähoitomaksut tarkistetaan vuosittain uuden toimikauden alussa (1.8. alk.). Maksu tarkistetaan myös silloin, kun perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen olosuhteet muuttuvat, maksu osoittautuu virheelliseksi tai päivähoidon tarve muuttuu. Päivähoitomaksu tarkistetaan myös mikäli voimassa olevat säädökset ja päätökset muuttuvat. Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Päivähoitomaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Päivähoitomaksua määriteltäessä otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

 

Mitä tietoja tulee toimittaa päivähoitomaksun määräytymistä varten?

Tuloiksi katsotaan samassa taloudessa asuvien vanhempien tai muiden huoltajien, tämän puolison tai avopuolison sekä päivähoidossa olevan lapsen verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä verottomat tulot. Ansiotuloihin lisätään 5% lomaraha. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, katsotaan kuukausituloksi edellisen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Todistukset tuloista tulee toimittaa päivähoitolaskutukseen sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut. Jos tulotietoja ei toimiteta ajoissa, peritään hoitomaksuna korkein maksu varattujen hoitopäivien mukaan (enintään 290 € kokopäivähoidosta ja 174 € osapäivähoidosta).

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi uuden toimintakauden alkaessa. Maksu tulee tarkistaa myös, jos tuloissa tapahtuu muutoksia tai perhekoossa tapahtuu muutos. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset otetaan huomioon sen kuukauden alusta, jolloin niistä on ilmoitettu palveluohjaajalle. Varhaiskasvatusmaksut voidaan myös periä takautuvasti, mikäli huoltajien tulot ovat nousseet eikä siitä ole ilmoitettu.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Hoitomaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Päivähoidon maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa. Jos kuukausimaksu jää alle 27 euron, sitä ei peritä.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja €/kk

Maksu-% tulorajan ylittävistä tuloista

Tuloraja, jolloin maksua ei peritä

Korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

1403

11,5

1637

3925

3

1730

9,4

2017

4815

4

2053

7,9

2394

5724

5

2191

7,9

2532

5862

6

2328

7,9

2669

5999

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 €:lla kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohti. Maksu on kokopäivähoidossa enintään 290 € lasta kohden. Osapäivähoidosta (enintään 5h/pv) peritään 60% kokopäivähoidon maksusta. Maksu voi olla enintään 174 € lasta kohden.

 

Kun perheessä on useampia päivähoitoa tarvitsevia lapsia

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään saman suuruinen maksu kuin nuoremmasta, kuitenkin enintään 261 €. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

 

Päivähoitomaksun määräytyminen hoitopäivävarauksen perusteella

Perheen tuloista laskettu päivähoitomaksu voi olla pienempi, jos hoitopäiviä varataan vähemmän alla olevan taulukon mukaan. Hoitosopimuksessa sovitaan lapsen hoitopäivien määrästä/kuukausi ja päivittäisestä hoitoajasta. Hoitopäivävarauksen mukainen vakiomaksu on joka kuukausi sama.

Hoidon tarve/varatut päivät

Maksuperuste

max 20 h/vko

50 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

1-10 hoitopäivää

50 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

11-15 hoitopäivää

75 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

yli 15 hoitopäivää

100 %

Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairaspäivä tai muu poissaolo, luetaan kyseinen päivä läsnäolopäivän veroiseksi päiväksi.