Ohjeet

Päätökset haetaan aina kirjallisesti. Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Alajärven kaupunginhallitus. Käsittely edellyttää jäljempänä mainittuja asiakirjoja.

Hakemuksen asiakirjat

Varsinainen hakemus asianmukaisesti täytettynä.

 • Ympäristökartta (4 kpl)
  • Haja-asutusalueella ote rekisterikartasta ja asemakaava-alueella ote asemakaavasta.
 • Asemapiirros (4 kpl)
 •               Asemapiirrokseen merkitään ainakin:
  • Rakennuspaikan rajat mittoineen
  • Kiinteistön ja sitä rajoittavien tilojen kiinteistötunnukset
  • Mittakaava (käytetään yleensä mittakaavaa 1:200 tai 1:500)
  • Kerrosalalaskelma yhteenlaskettuna sekä jaoteltuna rakennuksittain ja kerroksittain
  • Pohjoisnuoli
  • Pääsy piha-alueelle, kiinteistön liikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt
  • Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
  • Vesijohdot ja viemärit sekä jätevesien käsittelyalueet
  • Rantarakennuspaikoilla rakennuksen etäisyys rannasta
  • Kerrosluku
  • Rakennuksen etäisyys rajoista. päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna
  • Rakennuspaikalle rakennettavat, olevat ja purettavat rakennukset
  • Korkeussuhteet ja rajat riittävän laajasti
  • Asemakaava-alueella kaavamerkinnät: korttelit, tontti, puisto, katu jne.
  • Pätevän suunnittelijan laatima ja nimikirjoituksellaan varmentava
 • Rakennuspiirustukset tai alustavat suunnitelmat
  • 1 sarja per rakennus
 • Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Lainhuutotodistus (hankittava maanmittauslaitokselta) tai kauppakirja
  • Vuokrasopimus ja lainhuutotodistus
  • Valtakirja, mikäli hakija on muu kuin omistaja tai haltija
  • Tarvittaessa kaupparekisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus ja tarvittaessa valtakirja
 • Kiinteistörekisterikartta (hankittava maanmittauslaitokselta)
 • Selvitys naapurien kuulemisesta
  • Lomake asianmukaisesti täytettynä ja nimikirjoitukset oikeaksi todistettuna
  • Naapureille on kuulemisen yhteydessä esitettävä hakemusasiakirjat
 • Tarvittaessa lisäksi
  • Lohkomis-/ tietoimituskartta yms.
  • ELY-keskuksen liittymälupa

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemusasiakirjojen tulee olla arkistokelpoisia eli asiakirjoissa ei saa olla teippejä, niittejä tai limaa.

Tieliittymäasioista ja viemäriverkoista lisätietoa antaa yleisten alueiden päällikkö Pentti Yli-Olli.

Viemäröinnin järjestämisestä haja-asutusalueella antaa ohjeita ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.