Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat huoltajat (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi uuden toimintakauden alkaessa (1.8. alk). Maksu tulee tarkistaa myös, jos tuloissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai perhekoossa tapahtuu muutos. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset otetaan huomioon sen kuukauden alusta, jolloin niistä on ilmoitettu palveluohjaajalle. Varhaiskasvatusmaksut voidaan myös periä takautuvasti, mikäli huoltajien tulot ovat nousseet eikä siitä ole ilmoitettu.

Mitä tietoja tulee toimittaa varhaiskasvatusmaksun laskemista varten?

Varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien huoltajien (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, maksua määriteltäessä otetaan huomioon puolen vuoden keskimääräiset ansiot.

Edellä  mainittujen lisäksi tuloina otetaan huomioon mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, joustava tai osittainen hoitoraha, erityishoitoraha, omaishoidon tuki, sairausajan päiväraha, varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatustuki tai elatusapu, kuntoutusraha- tai tuki, starttiraha, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, perhe-eläke ja kansaneläke.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Todistukset tuloista tulee toimittaa varhaiskasvatuslaskutukseen sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut. Jos tulotietoja ei toimiteta ajoissa, peritään varhaiskasvatusmaksuna korkein maksu varattujen hoitopäivien mukaan (enintään 288 € kokopäivähoidosta ja 173 € osapäivähoidosta). Tulotiedot toimitetaan palveluohjaajalle os. Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi (Vimpelissä Metsätarhan päiväkodille, Lakasenkuja 4) tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Tulorajat ja maksuprosentit

Varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Varhaiskasvatusmaksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa suhteutettuna hoitopäivävaraukseen. Jos kuukausimaksu jää alle 27 euron, sitä ei peritä.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja €/kk

Maksu-% tulorajan ylittävistä tuloista

Korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

2136

10,7

4830

3

2756

10,7

5450

4

3129

10,7

5820

5

3502

10,7

6200

6

3874

10,7

6570

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 €:lla kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohti. Maksu on kokopäivähoidossa enintään 288 € lasta kohden. Osapäivähoidosta (enintään 5h/pv) peritään 60% kokopäivähoidon maksusta. Maksu voi olla enintään 173 € lasta kohden.

Kun perheessä on useampia varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 144 €. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimmaisen lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen hoitopäivävarauksen perusteella

Perheen tuloista laskettu varhaiskasvatusmaksu voi olla pienempi, jos hoitopäiviä varataan vähemmän alla olevan taulukon mukaan. Hoitosopimuksessa sovitaan lapsen hoitopäivien määrästä/kuukausi ja päivittäisestä hoitoajasta. Hoitopäivävarauksen mukainen vakiomaksu on joka kuukausi sama.

Hoidon tarve/varatut päivät

Maksuperuste

max 20 h/vko

55 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

1-10 hoitopäivää

50 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

11-15 hoitopäivää

75 % tuloista lasketusta varhaiskasvatusmaksusta

yli 15 hoitopäivää

100 %

Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairaspäivä tai muu poissaolo, luetaan kyseinen päivä läsnäolopäivän veroiseksi päiväksi.

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat hoitomaksuun?

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään, vaikka lapsi on sairaana, lomalla tai muuten pois varhaiskasvatuksesta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Koko kuukauden sairaspoissaolon ajalta ei peritä maksua, mutta lapsen sairaudesta on toimitettava lääkärin todistus. Varhaiskasvatusmaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin lapsi on sairaalassa mukaan lukien maksulliset poliklinikkakäynnit (edellyttäen, että lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko päivän). Jos lapsi on muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään varausmaksuna puolet kuukausimaksusta. Muut poissaolot eivät vaikuta maksuun.

Miten lomat vaikuttavat hoitomaksuun?

Jos lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden (elokuu-heinäkuu), on heinäkuu maksuton. Muina kuukausina maksu peritään normaalisti, vaikka lapsi olisi lomalla. Jos varhaiskasvatus alkaa elokuun jälkeen, maksutonta kuukautta ei ole.

Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta maksua voidaan vähentää riippuen käytettyjen päivien määrästä, jos hoitaja on pois töistä esim. loman tai sairauden vuoksi eikä varahoitoa käytetä.

Jos varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden

Laskutus alkaa ensimmäisestä varatusta hoitopäivästä ja päättyy siihen päivään, johon hoitopaikka on irtisanottu päättymään. Maksu määräytyy vakiomaksusta lasketun päivähinnan mukaan.

Esikoululaisen varhaiskasvatusmaksu

Esikoulu on maksutonta. Esikoululaisen varhaiskasvatuksesta peritään osapäivähoidon maksu, jos hoitoaika on alle 5h/pv ja kokopäivähoidon maksu, jos hoitoaika on yli 5h/pv. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy huoltajien tulojen mukaan.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Kun varhaiskasvatuksen tarve on tilapäinen ja kestää yhtäjaksoisesti enintään viisi päivää, varhaiskasvatusmaksuksi määräytyy 15€/pv/lapsi (yli 5h) tai 11€/pv/lapsi (alle 5h). Maksu peritään enintään kolmesta lapsesta. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Varhaiskasvatuksen tarpeen muuttuminen

Varhaiskasvatuksen tarpeen muuttuessa tehdään uusi varhaiskasvatushakemus vastaamaan muuttunutta tarvetta. Muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta. Hoitopäivävarausta ei voi muuttaa kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.

Varhaiskasvatuksen tarpeen päättyessä tulee hoitopaikka irtisanoa sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Sovitusta hoitopäivävarauksesta poikkeaminen

Hoitosopimukseen kirjattuja hoitoaikoja tulee noudattaa. Mikäli sovittujen hoitopäivien määrä ylittyy, laskutetaan ylimenevistä päivistä vakiomaksusta lasketun päivähinnan mukaan. Jos ylitys toistuu toimintakauden aikana, hoitopäivävaraus muutetaan seuraavaan vakiomaksuluokkaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lisätietoja palveluohjaajalta puh. 040-1264 011 tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi