Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Kaikkien oppilaiden opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oman soittimen soittotunnit ovat pääosin yksilöopetusta. Solististen opintojen lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin (orkesterit, kuorolaulu, kamarimusiikki, säestystehtävät). Tunneilla ohjataan myös harjoitteluun. Soittotuntien ohella tapahtuva itsenäinen harjoittelu on keskeistä edistymisen kannalta. Itsenäisen harjoittelun osuus kasvaa vähitellen opintojen edetessä. 

Oman instrumentin opintojen lisäksi oppilaat opiskelevat musiikin hahmotusopintoja (musiikin perusteita) sekä valinnaisia opintoja. 

Kaikki syksyllä 2018 ja sen jälkeen aloittaneet oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ennen vuotta 2018 aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaan siirtymäkauden ajan, enintään 31.7.2021 saakka. Vanhan opetussuunnitelman mukaan oppilaat tekevät 2–3 vuoden välein tasosuorituksen (1/3, 2/3, 3/3 ja I) solistisessa pääaineessa. Uuden opetussuunnitelman mukaan instrumenttiopintojen näytöt annetaan tasosuorituksia joustavammin tavoin.  Uuden opetussuunnitelman myötä käyttöön on otettu myös opintojen tavoitteenasettelua ja arviointia jäsentävät tavoitetaulut.  

Opetussuunnitelma 1.8.2018 lukien

Instrumenttiopinnot ja niiden näytöt

Opinto-opas 2019–2020

Järjestyssäännöt

 

OPINTOJEN RYHMITTELY PELKISTETTYNÄ

Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot on ryhmitelty opintokokonaisuuksiksi seuraavasti: 

PERUSOPINNOT
1. Opintokokonaisuus: Ensi sävelet
    Instrumenttiopinnot 1
    Hahmotusopinnot 1
    Valinnaiset opinnot 
2. Opintokokonaisuus: Sävelistä musisointiin
    Instrumenttiopinnot 2
    Hahmotusopinnot 2
    Valinnaiset opinnot 
3. Opintokokonaisuus: Musisoinnista tulkintaan
    Instrumenttiopinnot 3
    Hahmotusopinnot 3
    Valinnaiset opinnot 
4. Opintokokonaisuus: Tulkinnasta taiteeseen
    Instrumenttiopinnot 4
    Hahmotusopinnot 4
    Valinnaiset opinnot 

SYVENTÄVÄT OPINNOT
5. Opintokokonaisuus: Kohti muusikkoutta
    Instrumenttiopinnot 5
    Hahmotusopinnot 5
    Valinnaiset opinnot 
6. Lopputyö

Musiikkiopiston perusopinnot koostuvat neljästä peräkkäisestä opintokokonaisuudesta (14). Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy tietty määrä instrumenttiopintoja (soittotunnit), hahmotusopintoja (Muha-jaksot) sekä valinnaisia opintoja. Jotta oppilas voisi saada suorituksen jostakin opintokokonaisuudesta, pitää siis olla tehtynä kyseisen tason instrumenttiopinnot näyttöineen, Muha-jakso ja kerrytettynä riittävästi valinnaisia opintoja. Musiikkiopistotason syventävät opinnot muodostuvat vastaavalla tavalla.

 

Valinnaiset opinnot Alajärven musiikkiopistossa

Valinnaisia opintoja kertyy mm. projektiviikkojen tarjonnasta, yhteismusisoinnista orkesterissa tai muissa kokoonpanoissa, sivuaineesta eli toisesta opiskeltavasta instrumentista, pidemmistä soittotunneista, runsaista esiintymisistä sekä monenlaisesta muusta musiikkiin liittyvästä vapaaehtoisesta toiminnasta. Myös aktiivinen harrastaminen musiikkiopiston ulkopuolella voi kerryttää valinnaisia opintoja (koulun tai kansalaisopiston musiikkikerhot ja bändit jne). 

Muualla hankitun osaamisen hyväksiluku ja tunnustaminen

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. (Opetussuunnitelman perusteet, 2017). 

Opetus mahdollisesti etäopetuksena

Lähtökohtana on lähiopetuksen toteuttaminen, ellei sairastumisepäily-, koronatartunta tai karanteenitilanne vaadi muuta. Noudatamme viranomaisten ja opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiä sekä opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan taiteen perusopetusta voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäopetuksena. Perheiden on hyvä varautua siihen, että lyhyellä varoitusajalla opetus voi toteutua etänä joko oppilaan tai opettajan flunssaoireen tai karanteenin vuoksi. Tutustu huolellisesti opiston sekä oman opettajan tiedotukseen, sopikaa yhdessä parhaista tiedotuskanavista ja mahdollisen etäopetuksen toteuttamisen tavoista.